Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Voorwerp dienst

1.1. Webconstructions Delft (hierna `Webconstructions`), gevestigd te Gasthuisplaats 1, 2611 BN te Delft, handelend onder Kamer van Koophandel nummer 58982809.

1.2. Webconstructions levert online toepassingen en grafische uitingen. In het kader van software ontwikkeling en ondersteuning (ook Service en Onderhoud of Serviceovereenkomst genoemd) en grafische werkzaamheden voert Webconstructions in opdracht werkzaamheden uit (“de Diensten”) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.3. Door Diensten te laten ontwikkelen en uitvoeren en gebruik te maken van de door Webconstructions geleverde Diensten gaat Opdrachtgever onherroepelijk akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten/afspraken tussen partijen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Eindgebruikersovereenkomst (ook Overeenkomst) en eventuele bijlages van Webconstructions. De Eindgebruikersovereenkomst omvat een nadere specificatie van de te leveren Diensten en zal ook aangeven of er na oplevering van de Diensten sprake is van Onderhoud en Service.

1.5. Webconstructions heeft het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging zal Opdrachtgever de gewijzigde Voorwaarden per mail ontvangen. Bij verlenging van een dienst zijn de nieuwste Voorwaarden automatisch aanvaard, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden.

1.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten door te verkopen en/of door te verhuren, tenzij anders overeengekomen of dit anders uit enige relevante (open source) licentie blijkt.

Artikel 2. Uitvoering van de diensten

2.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Webconstructions zo spoedig mogelijk de Diensten uitvoeren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.2. Webconstructions garandeert dat de Diensten op basis van best effort worden uitgevoerd. Indien Opdrachtgever meent dat deze garantie niet wordt gehaald, dient hij binnen 14 dagen schriftelijk te reclameren. Het in dit Artikel bedoelde ziet op de ontwikkeling en de werkzaamheden. Doordat de Diensten gebaseerd zijn op opensource software, kunnen er geen garanties gegeven worden aangaande werking van het geleverde waarbij sprake is van deze software, met uitzondering van het afgesprokene aan werkzaamheden.

2.3. Opdrachtgever dient alle gegevens, waarvan Webconstructions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs weet dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Webconstructions te verstrekken.

2.4. Webconstructions heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren en/of het gebruik daarvan te beperken, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Webconstructions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden.

2.5. De door Webconstructions ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

2.6. Webconstructions geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

2.7. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Webconstructions levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Webconstructions. Opdrachtgever vrijwaart Webconstructions van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.

2.8. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Diensten bij Opdrachtgever. Webconstructions zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Zie artikel aangaande Intellectueel eigendom.

Artikel 3. Oplevering

3.1. Webconstructions zal te ontwikkelen Diensten opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt zijn voor gebruik.

3.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3.3. Indien een Dienst in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het opgeleverde van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

3.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Webconstructions zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Webconstructions doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

3.5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Webconstructions gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Webconstructions zal eerst aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn. Opdrachtgever moet eerst schriftelijk akkoord geven op het meerwerk.

.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Webconstructions gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Webconstructions kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

3.7. Indien er sprake is van een Interaction Design fase (vermeld in Eindgebruikersovereenkomst) zal Webconstructions 1 jaar garantie bieden op gebreken die worden geconstateerd in het ontwikkelde, dat wil zeggen op dat gedeelte waar Webconstructions werkzaamheden voor heeft uitgevoerd. Indien er geen sprake is van een Interaction Design fase geldt een termijn van 3 maanden. Beide termijnen starten na definitieve oplevering, dat wil zeggen na de periode van 14 dagen als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Indien er sprake is van levering van Diensten waarop bepaalde open source licenties van toepassing zijn, kunnen geen garanties gegeven worden of aansprakelijkheid genomen worden, omdat de bijbehorende licenties dat aangeven. Indien Opdrachtgever veranderingen aanbrengt in de code, programmatuur etc., maar ook indien er sprake is van verhuizing bij Hosting, vervalt alle mogelijke gegeven garanties.

3.8. Indien Opdrachtgever een Serviceovereenkomst heeft afgesloten, is afhankelijk van het daarin vastgestelde, welke zaken na oplevering binnen de Serviceovereenkomst vallen en welke zaken, met in achtneming van het in dit artikel gestelde, onder meerkosten zullen vallen.

Artikel 4. Periodiek onderhoud

4.1. Indien een Opdrachtgever een Serviceovereenkomst heeft gesloten met Webconstructions zal Webconstructions zorgdragen voor het Onderhoud aan de Diensten.

4.2. Ter gelegenheid van dat Onderhoud kan Webconstructions de systemen van Opdrachtgever tijdelijk buiten gebruik stellen. Deze buitengebruikstelling tracht Webconstructions zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Opdrachtgever optreedt, maar Webconstructions kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding ten gevolge van de buitengebruikstelling.

4.3. Indien Onderhoud leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Webconstructions zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Het is echter niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaald Onderhoud af te zien.

4.4. Van Service en Onderhoud is sprake als er kleine fouten hersteld moeten worden en kleine updates (zgn. minor releases) beschikbaar zijn. Voor het overige zal een aparte overeenkomst gesloten worden. Welk Onderhoud (updates) onder de Serviceovereenkomst vallen, is ter beslissing van Webconstructions.

4.5. Onder Service en Onderhoud valt ook, indien in de Eindgebruikersovereenkomst is bepaald, de hosting en het beschikbaar stellen van Diensten. Webconstructions zal de Hosting naar best effort uitvoeren, maar zonder apart ondertekent Service Level Agreement kan zij daar geen garanties op geven.

Artikel 5. Helpdesk

5.1. Webconstructions zal voor de duur van de Serviceovereenkomst de continuïteit van de Diensten garanderen. Ondersteuning wordt in beginsel alleen geleverd tijdens kantooruren op werkdagen, zijnde van 9u tot 17u.

5.2. Webconstructions levert in eerste instantie ondersteuning op afstand. Indien dit niet tot een oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zullen Webconstructions en Opdrachtgever in overleg een afspraak maken voor ondersteuning op locatie.

5.3. Ondersteuning op afstand is op basis van Serviceovereenkomst (mits uren beschikbaar) wordt gefactureerd op basis van € 69 per uur.

Artikel 6. Wijzigingen aan de diensten

6.1. Alle wijzigingen in de Diensten, welke niet nadrukkelijk in de Eindgebruikersovereenkomst en de bijbehorende Bijlage zijn beschreven, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd en overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

6.2. Webconstructions zal Opdrachtgever vooraf informeren over meerwerk en extra kosten. Na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Webconstructions de werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 7. Betalingsverplichting opdrachtgever

7.1. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) of andere fiscale heffingen. Prijzen op de website en/of in offertes van Webconstructions zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

7.2. Voor de ontwikkeling (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen in de Eindgebruikersovereenkomst. Opdrachtgever dient een aanbetaling van 50% voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen, tenzij in de Eindgebruikersovereenkomst anders is bepaald. Eventuele Diensten die buiten het vastgestelde vallen, zullen apart gefactureerd worden. Deze Diensten zullen slechts uitgevoerd worden, na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

7.3. Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt, dient hij een aanbetaling van 50% voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen, tenzij in de Eindgebruikersovereenkomst anders is bepaald

7.4. Webconstructions zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt hiervoor een emailadres ter beschikking.

7.5. Indien Opdrachtgever een Serviceovereenkomst als Dienst heeft afgenomen geschiedt facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Webconstructions. Indien de Serviceovereenkomst strekt tot het verlenen van Diensten tegen een vooraf vastgesteld tarief geschiedt facturatie op basis van dat tarief. Eventuele Diensten die buiten het vastgestelde vallen (meerwerk), zullen apart gefactureerd worden. Deze Diensten zullen slechts uitgevoerd worden, na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

7.6. De factuur voor een Serviceovereenkomst dient maandelijks achteraf voldaan te worden, tenzij in de Eindgebruikersovereenkomst anders is bepaald. Indien er sprake is van meerwerk, zal facturatie plaatsvinden, na schriftelijke toestemming Opdrachtgever op het meerwerk.

7.7. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

7.8. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Webconstructions te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Webconstructions de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Webconstructions blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

7.9. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.11. Eens per kalenderjaar is Webconstructions gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Webconstructions zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Serviceovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 8. Rechten van intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken zoals, ontwerpen software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Webconstructions of diens toeleveranciers.

8.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken, anders dan uit de Overeenkomst voortvloeit.

8.3. Webconstructions gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Webconstructions zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Webconstructions liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

8.4. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Webconstructions Opdrachtgever daarover tijdig adviseren. Op de delen van de Diensten waarop de opensourcelicenties van toepassing zijn, zijn lid 1 en lid 2 vanzelfsprekend niet van toepassing.

8.5. Opdrachtgever geeft toestemming voor gebruik door Webconstructions van de door Webconstructions aan hem geleverde Diensten voor demonstratie en eventuele andere (interne) doeleinden.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

9.2. Webconstructions zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Webconstructions, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Webconstructions daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Webconstructions zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht

10.1. Webconstructions is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in de vorm van vervangende schadevergoeding. Voorwaarde is dat Opdrachtgever Webconstructions schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming en met opgave van een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming.

10.2. De aansprakelijkheid van Webconstructions jegens Opdrachtgever uit hoofde van directe schade, uit hoofde van onrechtmatige daad, garantie of ten gevolge van ontbinding (al dan niet gerechtelijk), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot 25% van het (indien van toepassing) jaarlijks bedrag dat Webconstructions aan Opdrachtgever heeft gefactureerd exclusief BTW.Voorgaande beperking is uitgesloten indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Webconstructions.

10.3. Opdrachtgever vrijwaart Webconstructions voor alle aanspraken van derden (o.a. klanten/gebruikers van Opdrachtgever).

10.4. In geval Opdrachtgever informatie niet heeft aangeleverd die van belang kon zijn voor het uitvoeren van een Dienst, maakt dat voor Webconstructions overmacht uit.

10.5. Iedere aansprakelijkheid van Webconstructions voor verlies van data is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Webconstructions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Webconstructions kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.7. Indien op de geleverde Diensten bepaalde licenties (open source) van toepassing zijn, gelden de daarin bepaalde artikelen aangaande garanties en aansprakelijkheid en (verbod op) geheimhouding. Het daarin bepaalde kent voorrang( indien van toepassing) op de in deze Voorwaarden gestelde bepalingen aangaande garanties (artikel aangaande oplevering), aansprakelijkheid en geheimhouding.

Artikel 11. Duur en opzegging

11.1. De Serviceovereenkomst wordt gesloten voor de duur van een jaar en vangt aan op datum van ondertekening van deze overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst in de twee maanden voorafgaand aan de einddatum opzeggen door middel van een aangetekend schrijven.

11.2. Bij gebrek aan opzegging zal deze overeenkomst op de einddatum worden verlengd voor onbepaalde duur, waarna de periodieke vergoeding voor het gebruiksrecht opnieuw verschuldigd is en betaalbaar is binnen de 30 dagen na de automatische verlenging.

11.3. Na automatische verlenging kunnen partijen de eindgebruikersovereenkomst op ieder ogenblik opzeggen door middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.

11.4. Indien er enkel sprake is van een Overeenkomst op projectbasis (geen Serviceovereenkomst) is er geen sprake van duur en opzegging en geldt het gestelde in artikel 2 en 3.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. De ontwikkelde Diensten kunnen geschikt zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Indien Opdrachtgever ook een Serviceovereenkomst sluit zullen de gegevens die middels de Dienst worden verwerkt bewerkt worden door Webconstructions. De Opdrachtgever zal gezien worden als verantwoordelijke voor deze verwerking. Opdrachtgever is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens van derden en op hem rust te plicht hiertoe passende maatregelen te nemen.

12.2 Om te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving hebben we een verwerkerovereenkomst opgesteld. Webconstructions heeft gekozen voor een collectieve verwerkersovereenkomst. Word of bent u opdrachtgever (klant) en kunt u zich vinden in onderstaande? Dan hoeft er geen aparte verwerkersovereenkomst af te worden gesloten met Webconstructions.

Onze verwerkersovereenkomst is te bekijken via de volgende link.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

13.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam

13.4. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden en Eindgebruikersovereenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en Eindgebruikersovereenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en Eindgebruikersovereenkomst gestalte wordt gegeven.

13.5. Genoemde dagen zijn kalenderdagen.